Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ocenění fríských koní - tituly, prémie

3. 1. 2017

Tituly fríských koní získané na svodech

keuring.jpg

Ohodnocení na svodu mohou dostat koně ze všech  FPS registrů:

1) KFPS hlavní registr - v levém horním rohu  rodokmenu označeno: FPS register (Veulenboek nebo Stamboek)
2)  Bijboek I - v levém horním rohu  rodokmenu označeno: FPS register, Bijboek I (Veulenboek nebo Stamboek)
3)  Bijboek II - v levém horním rohu  rodokmenu označeno: FPS register, Bijboek II (Veulenboek nebo Stamboek)
4)  KFPS-D. - v levém horním rohu  rodokmenu označeno: FPS register KFPS-D (Veulenboek nebo Stamboek)

HŘÍBATA

(posouzení v rámci všech registrů v oddílu Veulenboek Vb– hříběcí kniha)

Hodnotí se podle zkráceného lineárního popisu: plemenný typ, konstituce, vývin hříběte, krok a klus:

 • 1. prémie - 1. prémii získají hříbata s minimálně 36 body a s průměrem známek za krok a klus min. 7. Jedná se o hříbata s korektní stavbou těla, moderního typu, s přirozeným nesením krku a podsazením, s korektním pohybem v kroku a klusu
 • 2. prémie - na 2. prémii musí být 33 - 35,5 bodu, průměr známek za krok a klus min. 6,5 a nesmí se vyskytnout známka nižší než 5. Inspektoři mohou mít některé výhrady ke stavbě těla, ale stavba končetin a pohyb  musí být korektní a hříbě přirozeně podsazené)
 • 3. prémie - 3. prémii obdrží hříbata s 29 -32,5 body, s průměrem známek za krok a klus 5,5, nesmí mít však v hodnocení žádnou známku 4 nebo dvě a více známek 5. Jedná se o hříbata s dobrou stavbou těla a dostatečným pohybem
 • bez prémie – hříbata s horším hodnocením než 32,5. Nedostatečně vyvinutá, s vadami postoje nebo s vadami v pohybu (většinou kulhání). Dále bez prémie zůstávají hříbata s vyšším bodovým ohodnocením, ale nedostatečnou kvalitou končetin.

MLADÉ KLISNY 

- ročky, dvouletky (posouzení v rámci všech registrů v oddílu Veulenboek Vb)


Prémie se udělují shodně jako u hříbat - tedy 1. - 3. prémie, případně bez ohodnocení. U dvouletých klisen již komisaři více hledí na korektní stavbu těla a pohyb (především korektní prostorný krok).

KLISNY 

(ve všech registrech je prováděn  zápis do Stamboek - Stb, Stb Ster  nebo posouzení v rámci Stamboek)

Každé 3-leté a starší klisně je na prvním svodu vystaven formulář Lineair Score – Lineární popis, kde se  v horní části formuláře ve 22 řádcích podrobně hodnotí exteriér a pohyb koně. Na základě toho je udělen celkový počet bodů ve spodní části formuláře za plemenný typ, konstituci, stavbu končetin, krok a klus, který je potom hlavním vodítkem k udělení prémií.
Koním 4-letým a starším (již zapsaným ve Stamboek),  kteří jsou na svodu předvedeni s cílem zlepšit své ohodnocení (mají tedy již lineární popis), inspektoři udělí pouze bodové hodnocení za plemenný typ, konstituci, stavbu končetin, krok a klus (tedy pouze spodní část lineárního popisu). Na základě toho jim zlepší, ponechají nebo i zhorší původní prémii.

U tříletých a starších klisen ucházejících se o zápis do Stamboek nebo zlepšení hodnocení  je velice důležitá správná příprava a předvedení. Nepodceňujte proto nácvik zootechnického postoje, klidného, ale živého kroku, energického klusu a reakcí na pobídky.  Důležitý je nácvik vodění na výstavní uzdečce se správným udidlem a vodítkem.  Jen dobře připraveného koně může vodič dobře předvést. S koněm netrénovaným, neposlušným, nereagujícím na pobídky a nevychovaným neudělá sebelepší vodič vůbec nic!

Hodnocení:

 • neuchovněná (niet opgenomen) – zůstává ve Vb
  Klisny s výrazným nedostatkem v tělesné stavbě, s nekorektním pohybem (kulhání,
  nepravidelný pohyb), s nepřípustnými otoky nebo výrůstky na končetinách. V lineárním popisu klisna průměrně získává méně než 6 bodů a v hodnocení se objevují i známky 4 a méně. Neuchovněné mohou zůstat i jinak korektní klisny, ale s nepovolenými bílými znaky nebo nedostatečnou kohoutkovou výškou. V případě , že je vada odstranitelná (nedostatečné osvalení, přechodné kulhání apod.) , lze klisnu připravit na svod znovu.
 • Stb bez prémie (niet geprimeerd)
  Pro zápis do Stamboek v rámci svého registru (KFPS, Bijboek I, Bijboek II, KFPS-D) musí klisna splnit minimální KVH 154cm. Stavba těla a pohyb musí být dostatečně dobré,  jsou však tolerovány některé nedostatky (příliš sražená záď, krátký krk, měkká záda, málo energické nebo méně prostorné chody apod.). Průměrné hodnocení 6 bodů, objevují se i známky 5.
 • Stb  s 3. prémií
  Klisna s 3. prémií musí mít velmi dobrou stavbu těla s pouze ojedinělými nedostatky, pohyb pravidelný, prostorný krok, korektní klus s dobrou akcí, důležité je i kvalitní předvedení klisny. Průměrná známka 6 - 6,5 bodu. Objevují se známky  6 – 7.  Minimální KVH 154cm.
 • Stb – Ster  s 2. prémií
  Klisna je ve výborném typu a kondici, má korektní stavbu těla bez zjevných nedostatků, pohyb vychází ze silné zádě, krok je prostorný, uvolněný, pravidelný, klus je energický prostorný s vysokou akcí předních i zadních končetin, bezvadné předvedení v postoji i pohybu. Bodové hodnocení průměrně 7, nesmí se objevit známka 5 a nižší. Klisna musí mít KVH min. 156cm.
 • Stb –Ster  s 1. prémií
  Klisna ve vynikajícím typu a perfektní kondici, výborně osvalená, bez exteriérových nedostatků, předvádějící zcela ideální pohyb. Průměrná známka 7 a výše. Klisna musí mít KVH min. 156cm.
 • Kroon
  Klisna může obdržet na svodu pouze čekatelství (návrh) titulu Kroon (Koruna), a to pokud je ohodnocena Ster s 1. prémií, je jí minimálně 3 roky a měří min. 158 cm. Titul je jí definitivně přiznán, jakmile absolvuje IBOP nebo ABFP výkonnostní test s min. 77 body (průměr bodů za krok a klus musí být min. 7) nebo získá titul SPORT. Pokud již klisna testaci absolvovala, nebo již získlala titul sport před svodem, kde jí byl navržen titul Koruna, získává  tento titul ihned.
  Klisna, která získá čekatelství titulu Koruna a splňuje podmínky pro navržení titulu Model, může být na svodu ihned znovu posouzena pro tento další titul.
 • Model
  Klisna může obdržet na svodu pouze čekatelství (návrh) na titul Model, a to pokud je ohodnocena Ster 1. prémie, je jí minimálně 7 let, měří min. 160 cm a odchovala alespoň jedno hříbě. Titul je jí definitivně přiznán, jakmile absolvuje IBOP nebo ABFP výkonnostní test s min. 77 body (průměr bodů za krok a klus musí být min. 7) nebo  získá titul Sport. Pokud již klisna testaci absolvovala, nebo již získlala titul sport před svodem, kde jí byl navržen titul Model, získává  tento titul ihned.

VALAŠI

Valaši se ve všech registrech  hodnotí téměř shodně jako klisny, provádí se u nich tedy i zápis do Stamboek (bez prémie, s 3. prémií , s 2. prémií Ster a s 1.prémií Ster)

V ČR jsou zatím valaši na svody přihlašováni pouze ojediněle , ačkoliv mají mnohem větší šanci získat nějaké ohodnocení , než hřebci.

HŘEBCI

Posouzení v rámci Veulenboek
Hřebci ze všech registrů mohou být ohodnocení od 3 let, a to pouze v rámci Veulenboek. Stamboek je určena pouze pro chovné hřebce. Ostatní mohou na svodu získat titul
Ster ve Veulenboek (prémie se u hřebců neudělují)  nebo zůstávají bez  ohodnocení.

Titul Ster je udělen pouze hřebci s korektní stavbou těla bez zjevných nedostatků, dobře osvalenému, s korektním pravidelným pohybem, především prostorným krokem, energickým a vznosným klusem. Důležitá část hodnocení je i správné předvedení vodičem, protože špatně předvedený nebo nevychovaný hřebec nedává komisařům možnost, aby viděli všechny jeho přednosti.
Roční a dvouletí hřebci se na svodu neposuzují, komisaři mohou hřebce pouze nezávazně ohodnotit a navrhnout, jakou prémii by dostal, kdyby byl posouzen jako hříbě.
(Na svodu v Praze v roce 2008 získal dvouletý hřebec dokonce titul Šampiona hřebců a porazil všechny své starší konkurenty).

Výběr plemenných hřebců  do Stamboek
Mimořádně kvalitní hřebci (pouze z hlavního registru KFPS)  se mohou od 2,5 let ucházet o zápis do Stamboek a získání licence. Výběr se provádí v Holandsku a skládá se ze tří  kol. Druhé a třetí kolo výběru je součástí programu Centrálního svodu hřebců. V druhém kole hřebci automaticky obdrží titul STER. Ve všech kolech probíhá posuzování dle exteriéru, chodů a kvality původu. Vybraní  hřebci následně absolvují  70 denní centrální test (výkonnostní zkoušky), kde je navíc hodnocen jejich charakter a vlohy pro využití  pod sedlem, v tahu a zápřeži. Na základě celkových výsledků  se  nejlepší z nich stanou plemeníky v KFPS Stamboek.
Hřebci, kteří prošli alespoň 2 kola výběru,  tedy  elitní Ster hřebci, mohou získat v rámci Veulenboek  povolení k chovu v zemích mimo Holandsko, avšak v rámci EU  toto bude možné jen do roku 2015.
Hřebci starší 8 let s mimořádnými výsledky ve sportu  (Prix S. George a výše) mohou zažádat o udělení licence a procházejí zkrácenou testací, tj. posouzením exteriéru, pohybu a rodokmenu, mimo Centrální svod.
Stamboek plemeníci jsou každoročně předváděni na Centrálním svodu hřebců v Holandsku a soutěží o titul Šampión a Rezervní Šampión roku. 

Tituly získané mimo svod ( sport, chov )

Nejvyšším oceněním pro chovnou klisnu je Preferent (Pref., Prf., P). Uděluje se, pokud alespoň 4 potomci klisny získají ocenění Ster.  Nově KFPS do rodokmenů uvádí i počet Ster potomků (ve formátu např. jméno klisny Stb Pref*5 - tj. klisna měla 5 Ster potomků). Vlastní ohodnocení klisny není pro zisk titulu podstatné. Titul se uděluje ve všech registrech.

V případě plemenného hřebce záleží zisk Preferent titulu na zisku bodů za kvalitu potomstva (1 bod za Ster, 5 bodů za Kroon, 10 za Model, 15 za Preferent nebo Sport, 20 za Prestatie, 25 za uchovněného syna, 50 bodů za trvale uchovněného syna, 20 bodů za dceru, která je matkou plemenného hřebce). O udělení titulu může hřebec zažádat při 750 bodech, automatický je zisk titulu při dosažení 1000 bodů.

Klisnám, jejichž alespoň 3 potomci jsou prověřeni ve sportu (mají titul Sport), je udělováno ocenění Prestatiemoeder (Prest., Prestm.). Vlastní ohodnocení klisny není pro zisk titulu podstatné. Titul se uděluje ve všech registrech.

Za výsledky v zápřežovém nebo drezurním sportu může klisna, hřebec i valach získat titul  Sport. Titul se uděluje ve všech registrech.