Jdi na obsah Jdi na menu
 


Řád svodů

Pravidla pro pořádání svodů BP

 

_mg_0249.jpg

 

Článek 1         Všeobecná ustanovení

Pravidla posuzování koní Barokní Pinto byla přijata na základě ustanovení v Chovném cíli, Šlechtitelském programu a Řádu plemenné knihy.

 

Článek 2         Povinnosti členů, nahlášení majitele koně

Svodů se mohou účastnit pouze koně členů Svazu chovatelů koní Barokní Pinto. Údaje o majiteli koně, který koně na svod přihlašuje, musí být totožné s údaji uvedenými v seznamu členů SCHKBP. V případě, že je osoba přihlašující koně na svod odlišná od registrovaného majitele, je nutné provést změnu majitele v PoP. V případě, že majitel koně není členem SCHKBP, musí se jím stát nejpozději ke dni konání svodu (podat přihlášku a zaplatit členský příspěvek).

 

Článek 3         Druhy svodů

  1. svod hříbat, mladých koní, klisen a valachů 

Svody hříbat , mladých koní , dospělých  klisen a valachů jsou pořádány SCHKBP každoročně. Mohou se jich účastnit hříbata, roční a dvouletí koně, tříleté a starší klisny a valaši usilující o zápis do plemenné knihy a zisk titulu Ster.

   2.  Domácí svod

Domácí  svody mohou být organizovány členy SCHKBP. Na domácích svodech se posuzují pouze klisny a valaši. Svody mohou být organizovány po celý rok při účasti alespoň 10 koní. Svod se pořádá na vlastní riziko a náklady žadatele. Žadatel je také zodpovědný za celou organizaci svodu a musí si podat dostatečně předem žádost k SCHKBP o schválení pořádání svodu.  Na schválené termíny svodů zajistí SCHKBP účast komise. 

3.   Svod hřebců

Svod hřebců organizuje SCHKBP každoročně.  Hřebci od věku 26 měsíců se mohou ucházet o licenci nebo o získání povolení k připouštění. Na svodu může být hřebci udělen titul Ster. 

 

Článek 4         Posuzované kategorie

1.   Klisny k zápisu do Plemenné knihy klisen

Na svodu se posuzují tříleté a starší klisny zapsané v Hříběcí plemenné knize nebo PPK 1,2 a 3. Minimální KVH je 153 cm. Po zápis do Plemenné knihy klisen je nutné, aby klisna dosáhla při svodu alespoň 36 bodů s maximálně jednou nedostatečnou známkou za základní chody. Pokud má klisna více nedostatečných známek (tj. dílčí známka je nižší než 5) za základní chody, není zapsána do Plemenné knihy klisen a zůstává v Hříběcí plemenné knize. Jako ohodnocení kvality exteriéru a pohybu může klisna obdržet titul Ster nebo Elite.

Titul Ster s 2. prémií získá klisna, pokud dosáhne nejméně 40 bodů bez nedostatečné známky za základní chody.

Titul Ster s 1. prémií získá klisna, pokud dosáhne nejméně 42 bodů bez nedostatečné známky za základní chody. Minimální KVH  je 155 cm.

Návrh na titul Elite získá klisna, pokud dosáhne nejméně 44 bodů bez nedostatečné známky za základní chody. Minimální KVH  je 158 cm. Pokud klisna během následujících 3 let od obdržení návrhu titulu Elite vykoná úspěšně výkonnostní zkoušky IBOP, je jí titul Elite definitivně potvrzen.

Klisny jsou nejprve posouzeny na ruce na tvrdém povrchu. Posuzuje se plemenný typ, stavba těla, kvalita končetin, krok a klus. Poté jsou klisny předvedeny ve volnosti v uzavřeném prostoru (např. jízdárna, oplocené předvadiště apod.). Posuzuje se krok, klus a cval.

2. Valaši k zápisu do Plemenné knihy valachů

Na svodu se posuzují tříletí a starší valaši zapsaní v Hříběcí plemenné knize nebo PPK 1,2 a 3. Minimální KVH je 155 cm. Jako ohodnocení kvality exteriéru a pohybu může valach obdržet titul Ster.

Valaši jsou nejprve posouzeni na ruce na tvrdém povrchu. Posuzuje se plemenný typ, stavba těla, kvalita končetin, krok a klus. Poté jsou valaši předvedeni ve volnosti v uzavřeném prostoru (např. jízdárna, oplocené předvadiště apod.). Posuzuje se krok, klus a cval.

3. Roční a dvouleté klisny ( lze aplikovat i pro posouzení ročních/dvouletých hřebečků)

Roční a dvouleté klisny se nepředvádějí na ruce na tvrdém povrchu, ale pouze ve volnosti v uzavřeném prostoru (např. jízdárna, oplocené předvadiště apod.). Posuzuje se plemenný typ, stavba těla, kvalita končetin, krok, klus a cval. Mohou obdržet prémii.

 • 1. prémii obdrží hříbě nebo mladá klisna při dosažení alespoň 42 bodů a jednotlivými známkami ne nižšími než 5,5 bodu.
 • 2. prémii obdrží  hříbě nebo mladá klisna při dosažení alespoň 40 bodů a jednotlivými známkami ne nižšími než 5,5 bodu.
 • 3. prémii obdrží hříbě nebo mladá klisna při dosažení alespoň 36 bodů a pouze 1 jednotlivou známkou nižší než 5.
 • Bez prémie zůstává hříbě nebo mladá klisna, kteří dosáhnou méně než 36 bodů s více než 2 nedostatečnými známkami.                                                                                                                                                                                                                

4. Kategorie čtyřletých a starších klisen usilujících o zlepšení hodnocení

5. Kategorie pro klisny Elite

6. Kategorie hříbat (hřebečků a klisniček) - viz svod ročních a dvouletých

 

Svod pro dospělé klisny a valachy se skládá ze 3 hodnocení.

První hodnocení je prezentace na ruce na tvrdém povrchu (plemenný typ, stavba těla, kvalita končetin, krok, klus).

Druhé hodnocení probíhá během pohybu ve volnosti (krok, klus a cval).

Třetí hodnocení spočívá v předvedení koně na ruce v zootechnickém postoji.

Pokud je na svod přihlášeno alespoň 5 klisen a valachů v typu BP a v typu XX,  mohou být tyto skupiny posouzeny odděleně dle typu. V opačném případě jsou typy BP a XX posuzovány jako jedna skupina.

 

Článek 5         Posuzování a označování hříbat

Posouzení hříbat

Je žádoucí, aby co nejvíce hříbat bylo posouzeno na svodu. Hříbata musí však být v den posuzení starší 6- ti týdnů. Dosažené prémie se uvádějí do Potvrzení o původu hříběte .

Identifikace a registrace hříběte 

Po narození hříběte zašle majitel do 21 dnů modrá průpis připouštěcího lístku osobě, která provádí pro plemennou knihu BP označování a registraci koní a ta pak ve stanovené době přijede hříbě označit čipem a grafickým popisem.Údaje o registraci, včetně slovního a grafického popisu, zaznamená do zeleného připouštěcího lístku a podepíše. Majitel koně vyplní předepsané údaje na druhé straně PL, zkontroluje správnost údajů a podepíše jej. Poté je PL (spolu s ověřením původu - pokud je to nutné), prostřednictvím osoby provádějící označování, zaslán nÚEK k vystavení průkazu koně , jehož součástí je i Potvrzení o původu. 

 PK BP provádí registrace těch koní, kteří mohou mít pozitivní přínos k naplnění chovného cíle. Pod pojmem registrace se mimo jiné rozumí zaznamenání původu koně. Aby byla zajištěna správná registrace původu, jsou v platnosti následující pravidla:

 1. Hříbě má být v době provedení identifikace  pod matkou. Pokud není, je nutné ověřit původ podle DNA. Pokud matka hříběte uhyne před identifikací hříběte, je povinností chovatele zajistit její vzorek DNA.
 2. PK BP registruje všechny klisničky po hřebcích s licencí, s povolením k chovu nebo hřebcích s licencí uznanou PK BP po doložení ověření paternity. Pokud není původ koně doložen, nebude uznán. 
 3. Svod hříbat není povinný, ale je vizitkou chovatele a velmi důležitou součástí hodnocení jednotlivých hřebců (otců). Zisk 1. prémie hříbětem se započítává klisně (matce) k zisku titulu Preferent. 
 4. Svod hříbat se skládá  z jednoho hodnocení.

Průkaz koně  

Hříbě musí být v souladu s legislativou označeno do 6 měsíců věku nebo do konce kalendářního roku, ve kterém se hříbě narodilo, podle toho, co nastane dříve. Koně starší 6 měsíců mohou být přepravováni pouze s platným průkazem. Průkaz slouží jako identifikační doklad koně a musí ho po celou dobu provázet.

 

Článek 6         Podmínky účasti

1.  Počet účastí na svodech

Hříbata a dospělí koně se mohou v kalendářním roce zúčastnit svodu pouze jednou. Pokud se kůň zúčastní vícekrát,  je platný pouze první výsledek. V případě účasti na více svodech hradí majitel vždy příslušné poplatky za účast na svodu.

2. Kulhání

Pokud kůň okulhá na svodu, může ho majitel  před zahájením posuzování ze svodu odhlásit a zúčastnit se na příštím svodu. Pokud majitel koně neodhlásí, je účast na svodu na jeho vlastní zodpovědnost a posouzení koně je platné.

3. Podkování

Koně mohou být podkování na všechny čtyři končetiny, pokud podkování splňuje následující podmínky: jedná se o standardní podkovu s tloušťkou 8 – 25 mm. Na podkovách nesmí být žádné ozuby nebo klíny. Pokud podkovy nevyhovují, může komise koně ze svodu vyloučit nebo výsledky koně označit za neplatné. Roční koně se svodu účastní vždy bez podkov.

4. Přihlášení na svod

Přihláška na svod je k dispozici na webových stránkách SCHKBP. Přihlášku je nutné řádně vyplnit a zaslat do termínu uzávěrky. Poplatky za svod je nutné uhradit předem, jinak nebude kůň posouzený.

5. Rozdělení kategorií

Posuzovaní koně jsou v jednotlivých kategoriích rozděleni do skupin po maximálně 15 koních. Hříbata mohou být rozdělena na klisničky a hřebečky. Dále se koně dělí podle věku a podle typu (BP, XX a FB). Každé skupině je vyhrazen určitý čas posouzení. Časy posouzení jsou uvedeny v katalogu. Pokud se kůň nedostaví včas, nebude již přijat k posouzení. Pořadí posuzovaných koní určuje ringmaster.

6. Vakcinace, veterinární podmínky

Vakcinace musí být vyznačena v průkazu koně. Kůň musí být vakcinován proti chřipce koní dle schématu určeného výrobcem vakcíny. Kůň nesmí být přeočkován méně než 7 dní před konáním svodu. Záznam o očkování musí být osvědčen razítkem a podpisem veterinárního lékaře, který očkování provedl. Očkováni musí být všichni koně nad 6 měsíců věku.

Koně nad 24 měsíců věku musí mít platné serologické vyšetření krve na Infekční anemii koní, ne starší než dva roky. Vyšetření musí být zapsáno do průkazu koně a potvrzeno veterinárním lékařem.

Před konáním svodu musí kůň projít veterinární přejímkou, při které bude zkontrolována platnost očkování a serologického vyšetření. Kůň, který nebude mít očkování v pořádku zaznamenané, nebude připuštěn k posouzení a bude muset ihned opustit prostor svodu. 

7. Číslo na uzdečce

Koně jsou označeni číslem, které se umísťuje z obou stran na uzdečku.

8. Předložení Potvrzení o původu (rodokmenu)

U klisen a valachů zapsaných v PK BP je povinností předložit před svodem Potvrzení o původu. Předkládá se při přejímce. Pokud není rodokmen před svodem předložen, nemůže být kůň posouzen. Pokud bude kůň na svodu teprve do některého registru Pk  zapsán, je nutné předložit kopii průkazu koně.

9. Odhlášení

Pokud kůň na svod nedorazí, musí majitel koně zaslat pořadateli potvrzení od veterinárního lékaře, a to nejpozději do 2 dní po konání svodu. Pokud tento doklad nebude předložen nebo bude předložen po termínu, budou majiteli naúčtovány veškeré poplatky, jako kdyby se kůň svodu účastnil.

10.  Způsob posouzení

Na svodech klisen, valachů a hřebců nemá hodnotící komise k dispozici žádné informace o původu koně nebo majiteli. Komisi je sděleno pouze jméno koně, katalogové číslo a věk koně. Údaje o původu a majiteli koně zná komise pouze v případě svodu (výběru) hřebců.

 

Článek 7         Svod hřebců

Plemenná kniha BP registruje plemeníky ve třech typech:

 • Hřebci BP – hřebci s minimálním podílem 25 % fríské krve, černobíle strakatí, zapsaní v některé PPK nebo Hříběcí plemenné knize.
 • Hřebci XX – hřebci bez podílu fríské krve (limit připuštění je 100 klisen za kalendářní rok)
 • Hřebci FB – nestrakatí hřebci s podílem fríské krve (limit připuštění je 100 klisen za kalendářní rok)

 

Hřebci jsou uchovněni na základě testace potomstva, vlastní prezentace během Svodu hřebců a výsledku zkoušek IBOP nebo na základě vynikajících sportovních výsledků. Uchovněným hřebcům je přiděleno pořadové číslo. PK BP uznává licence hřebců udělené jinou plemennou knihou (vedenou v EU), kteří vyhovují chovnému cíli PK BP. Například jsou uznány licence hřebců vydaných plemennými knihami AES (Anglo-evropská PK), KWPN (PK holandského teplokrevníka), NRPS (PK jezdeckých koní a pony Nizozemska) a IHW (PK těžkých teplokrevných koní).  V případě použití plemeníka za zahraničí musí být licence udělena výhradně plemennou knihou vedenou a uznanou v rámci EU ( tedy i v ČR) a musí být nejprve přezkoumána Radou PK BP. 

 

Do Hříběcí plemenné knihy budou zapsána pouze hříbata po hřebcích s licencí BP, povolením k chovu nebo uznanou licencí vydanou jinou EU plemennou knihou. Původ hříbat po hřebcích neschválených nebo bez licence nebude uznán a budou zapsána do PPK.

K uchovnění hřebce je nutné, aby hřebec získal na svodu alespoň 44 bodů bez nedostatečných známek za základní chody. Minimální KVH je 158 cm.

 

Pokud hřebec získá na svodu více než 42 bodů a méně než 44 bodů bez nedostatečných známek za základní chody, obdrží hřebec predikát Ster a povolení k chovu (pro maximálně 50 klisen v kalendářním roce). Minimální KVH je 155 cm. Cílem PK BP do budoucna je ukončit udělování tohoto povolení dalším hřebcům. 

Hřebec nesmí mít žádné dědičné vady. Během svodu (mezi druhým a třetím posouzením) bude hřebec klinicky vyšetřen. Hřebec musí mít vyšetřené sperma s dobrými výsledky (koncentrace spermií min. 500 tnb) a v pořádku pohlavní orgány. Rozbor spermatu musí být proveden do dvou měsíců od uchovnění hřebce schválenou laboratoří ( případně před připouštěcí sezónou).

Uchovnění hřebci i hřebci s oprávněním k připouštění musí do 3 let od data uchovnění úspěšně splnit základní výkonnostní zkoušky. Dále musí být posouzeno nejméně 20 jejich potomků, kteří by měli dosáhnout výsledků na svodech alespoň 40 bodů. Po třech letech vyhodnotí komise Rady plemenné knihy  výsledky potomstva  a doporučí hřebci licenci či povolení  ponechat, odebrat, prodloužit testaci (pokud není posouzen dostatečný počet potomků, ale průměrné výsledky u posouzené části jsou vyšší než 40 bodů) nebo pozdržet (pokud není posouzen dostatečný počet potomků a průměrné výsledky u posouzené části jsou nižší než 40 bodů).

Hřebci typu BP a FB zapsaní do Hlavní plemenné knihy hřebců s licencí nebo oprávněním k připouštění musí při uchovnění přijmout nové jméno schválené nebo navržen Radou PK. Přídomky nejsou povoleny. Nové jméno je doplněno přídomkem BP a číslem (např. Bonte Piet BP01). Uchovnění hřebci v typu XX si mohou původní jméno ponechat. Změna jména je možná do okamžiku zápisu do plemenné knihy hřebců.

 

Hřebci, jejichž původ není kompletní:

Plemenná kniha může udělit oprávnění k připouštění i hřebcům, kteří nemají plně doložený původ (maximální počet klisen je 50 za kalendářní rok). Podmínky pro tyto hřebce jsou stejné jako pro hřebce typu BP, XX a FB. Hřebci s nedoloženým původem mohou získat oprávnění k připouštění pouze do roku 2015 (tento termín není definitivní a může ho změnit rozhodnutí  RPK). Potomci těchto hřebců budou registrováni v Hříběcí plemenné knize, Předknize 1, 2 nebo 3.

 • Hřebci typu BP, kteří byli uchovněni po roce 2011, musí být v následujících 3 letech předvedeni na Svodu. Pokud to nebude možné, musí být hřebec později na náklady majitele posouzen na domácím svodu. Pokud hřebec není uchovněn, jsou hříbata zaslána do Předknihy, nikoli do Hříběcí plemenné knihy.
 • Hřebci typu XX a FB nebo Ster hřebci s oprávněním k připouštění musí být na Svodu hřebců předvedeni každoročně.

 

Svod hřebců se dělí na tři stupně posouzení: 

 • první posouzení: předvedení na ruce na tvrdém povrchu (plemenný typ. stavba těla, kvalita končetin, krok a klus)
 • druhé posouzení: předvedení ve volnosti (krok, klus a cval)
 • třetí posouzení: předvedení na ruce v zootechnickém postoji

 

Více informací o Svodu hřebců a výběru do chovu naleznete v Pravidlech pro výběr hřebců.

 

Článek 8         Barva a odznaky

U koní plemene Barockpinto je žádoucí černobíle strakatá barva. Kůň musí mít alespoň 2 bílé skvrny s průměrem nejméně 10 cm nebo musí být potvrzeno DNA rozborem, že je kůň nositelem genu pro zbarvení tobiano. Barva koně je uvedena na Potvrzení o původu (rodokmenu). Pokud je kůň typu BP (méně než 75 % cizí krve), jsou povolené všechny barvy a odznaky .

 

Článek 9         Rybí oko (depigmentace duhovky)

Rybí oko není žádoucí. Pokud kůň má depigmentované duhovky očí, obdrží méně bodů za plemenný typ.

Například plemenný typ 7,5 – 1 = 6,5. Tento údaj je výslovně uvedený v osvědčení o absolvování svodu.

 

Článek 10       Osvědčení o absolvování svodu

Výsledky svodu a případné poznámky jsou uvedeny v osvědčení o absolvování svodu. Toto osvědčení  je podepsáno hlavním komisařem a předáno majiteli koně.

 

Článek 11       Pořádání svodů v ČR

Svody v ČR organizuje SCHKBP podle potřeb svých členů. SCHKBP určuje termíny hlavních svodů a kategorie posuzovaných koní.  Menší domácí svody nebo individuální svody musí na základě zádosti schválit  SCHKBP a jsou uspořádány na náklady a zodpovědnost žadatele. Žadatel je také zodpovědný za celou organizaci svodu. SCHKBP zajistí komisaře. Žádost o uspořádání svodu je nutné podat nejméně 6 týdnů před zamýšleným termínem svodu. Pokud bude žádosti vyhověno, bude stanoveno přesné datum svodu. Hřebci budou posouzeni stejným způsobem, jako kdyby se zúčastnili Centrálního svodu hřebců v Nizozemsku. Komisi na svodu tvoří alespoň jeden komisař určený SCHKBP a jeden člen RPK. Členové RPK jsou tedy oprávněni k posuzování koní. 

 

Článek 12       Udělení titulu Ster na základě výsledků základních výkonnostních zkoušek 

Výkonnostních zkoušek se může zúčastnit každý kůň 4-letý a starší. Známky za základní chody dosažené na svodu mohou být změněny na základě výsledků zkoušky.

Pokud například kůň dosáhne při svodu známky 6 za krok a při zkoušce  6,5, kůň obdrží 0,5 prémiového bodu. Tento systém platí shodně za klus i cval. Podmínkou je, že je zkouška úspěšně splněna (tj. nejméně 60 bodů za drezuru pod sedlem nebo 45 bodů za drezuru v zápřeži). Díky prémiovým bodům získaným na základě úspěšně dokončené zkoušky může být koni udělen titul Ster.

Pokud kůň obdrží při zkoušce nižší známky za základní chody než při svodu, zůstávají v platnosti výsledky získané na svodu. Počet bodů včetně případných prémiových bodů je uveden na osvědčení o absolvování svodu.

Tyto podmínky platí pro následující tituly: zápis do plemené knihy, Ster s 2. prémií, Ster s 1. prémií a Elite.

Systém prémiových bodů se nevztahuje na výběr hřebců.

 

Článek 13       Veterinární podmínky

 1. Koně, kterým byly podány léky uvedené na seznamu dopingových látek  se nesmí zúčastnit svodu. Tito koně se mohou zúčastnit dalšího svodu a předpokladu, že neužívají žádnou z  látek uvedených na Seznamu nepovolených látek FEI.
 2. Pokud kůň z jakéhokoli důvodu prodělal operační zákrok, jako je například neurektomie (přerušení nervu), tenotomie (přetětí šlachy) nebo prodělal jiný zákrok, doručí majitel písemné potvrzení s popisem tohoto zákroku. Každá léčba, kterou kůň  mezi podáním přihlášky ke svodu a dnem svodu podstoupil, musí být nahlášena veterináři (poradci komise), který je na svodu přítomen. V případě prodlení s předložením těchto potvrzení nebude kůň na svodu posouzen. Pokud majitel výše uvedené neoznámí, bude potrestán vyloučením z řad členů SCHKBP na dobu 3 let. Kůň, kterého se to týká, bude vyřazen z plemenné knihy, stejně jako všichni koně, kteří jsou registrováni na jméno potrestaného majitele.

 

Článek 14       Nepovolené prostředky

Svodů a dalších akcí pořádaných SCHKBP se nemohou účastnit koně, kterým jsou podávány látky uvedené na Seznamu zakázaných látek FEI. Toto ustanovení je platné pro všechny svody a další akce pořádané SCHKBP. SCHKBP je oprávněna na svodech a akcích odebírat vzorky pro pozdější dopingovou kontrolu. Všichni majitelé koní jsou povinni být při kontrole v součinnosti. Náklady na dopingovou kontrolu v tomto případě hradí SCHKBP. Pokud je při dopingové kontrole zjištěn pozitivní vzorek, jsou náklady přeúčtovány majiteli koně. Majitel je potrestán vyloučením z řad členů SCHKBP (BPS) na dobu nejméně 3 let a jeho jméno je zveřejněno na webových stránkách SCHKBP (BPS).

 

Článek 15       Předvedení koně

Vodiči

Koně jsou na svodu předvedeni na ruce na tvrdém povrchu vodičem a pomocníkem. Během prezentace ve volnosti v oploceném předvadišti pomocník pouze koně dovede a opustí prostor. Při předvedení ve volnosti koně doprovází poháneč, kterého určí SCHKBP, pokud komise posuzovatelů neurčí jinak.

Hříbata jsou na svodu předváděna pod matkou vodičem a pomocníkem. Vodič i pomocník musí vždy respektovat instrukce ringmastera a/nebo členů komise. Pokud nejsou uděleny další instrukce, je předvedení považováno za ukončené.

Oblečení

Osoby, které předvádějí koně, mají mít bílou košili s vázankou a černé kalhoty. Vhodná je bílá sportovní obuv.

Předvedení

Koně mají být předvedeni co nejpřirozeněji a v co největším klidu. Pokud komise usoudí, že je nadměrně použit bič, může hodnocení ukončit. Součinnost třetích osob není povolena. Koně, kteří jsou příliš odstátí, může komise nechat předvést až po předchozím olonžování. V takovém případě bude kůň předveden až na konci celé skupiny. Komise může kdykoli předvádění ukončit na základě vlastního rozhodnutí.

 

Článek 16       Úprava koně

U koní typu BP a FB (u typu FB platí jen pro výběr hřebců) není povoleno holení rousů a stříhání hřívy.  Pokud je kůň takto upraven, bude mu stržen 1 bod za plemenný typ a tento údaj bude viditelně uveden na osvědčení o absolvování svodu (-1). Přečnívající chlupy na uších a bradě mají být oholeny. Ocas je povoleno pouze zastřihnout do roviny.

U koní typu XX se provádí také oholení a úprava, koně mohou mít zapletenou hřívu.

 

Článek 17       Odvolání

Proti výsledkům svodu lze podat odvolání. Odvolání může obsahovat žádost o opětovné posouzení nebo o přeměření koně.

Opětovné posouzení

BPS umožňuje opětovné posouzení. Žádost o opětovné posouzení se podává písemně poštou nebo e-mailem do 7 dnů od data konání svodu na adresu kanceláře PK. Musí obsahovat odůvodnění nutnosti nového posouzení. Pokud je kůň opětovně posouzen, výsledky původního posouzení ztrácí platnost. Výsledky opětovného posouzení jsou závazné.Poplatky za opětovné posouzení je třeba uhradit napřed převodem nebo v hotovosti.

Složení komise v případě opětovného posouzení je nejméně z jedné poloviny odlišné od komise, která koně původně posoudila.

Přeměření

Námitku proti měření koně lze podat do 1 hodiny od přeměření koně sekretariátu nebo osobě zodpovědné za organizaci. Přeměření provede osoba odlišná od té, která měření původně provedla, použije se stejná hůlková míra. Nové měření je závazné a nelze již proti němu podat žádnou námitku.

 

Článek 18       Odpovědnost

Za škody a zranění osob a koní a za škody na materiálu nenese BPS žádnou odpovědnost. Účastníci svod podstupují na vlastní riziko. Majitelé koní jsou povinni dodržovat všechny příslušné předpisy. V případě přezkumu posouzení koně nebo výsledků svodu rozhoduje Rada. Její rozhodnutí je pro majitele koně závazné.

 

Článek 19       Závěrečná ustanovení

Pokud nejsou splněny podmínky daně těmito Pravidly, může BPS koně vyloučit z účasti na svodu. Pokud je zjištěno dodatečně, že podmínky nebyly splněny, může BPS prohlásit výsledky posouzení daného koně za neplatné.